سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار 
معاونت وزارت کار و امور اجتماعی 
1368/08/02 
1375/08/01 
تدریس و مشاوره 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی 
1364/03/01 
1368/03/01 
اجرایی 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام  
مدیر 
1372/04/01 
1374/08/01 
اجرایی - علمی 
همکاری 
وزارت کار و امور اجتماعی 
معاون پارلمانی و فرهنگی - مشاور وزیر 
1367/08/03 
1385/08/01 
اجرایی - مشاوره 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام 
مدرس 
1372/07/01 
1374/07/01 
رسائل - مکاسب - کفایه 
تدریس 
مدرس شخصی 
مدرس 
1384/08/01 
ادامه دارد 
خارج فقه  
تدریس 
دانشکده حفاظت و بهداشت کار 
مدرس 
1368/08/01 
1375/07/01 
تاریخ - معارف - اخلاق