شبیه سازی در قرآن
117 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از عنوان مقاله پیدا است که می خواهم مسئله شبیه سازی را از بستر کلی و عمومی((برسی مسائل مستحدثه)) خارج کنم و آن را در بسترخاص و روش و روند ویژه قراردهم که اگر در کوتاه مدت مورد اجماع جمعی دست اندرکاران فقه قرار نگیرد دستکم یک چشم انداز و چاشنی أی برای توسعه این مبحث، باشد گرچه برای خودم یک نظریه صحیح و تقریباً مسلم است. با ادعای((شبیه سازی، نوشته در قرآن، نا نوشته در فقه)) در صددم((مسائل مستحدثه)) را به دو قسم تقسیم کنم: