عرفان اهل بیت(ع) و عرفان صدرائیان
104 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه خدا با جهان و پدیده های جهان،رابطۀ علت و معلول نیست خداوند نه علت است و نه معلول، او خالق و ایجاد کننده قانون علت و معلول و خالق هر علت و معلول، است. خود ارسطوئیان معتقد هستند که میان علت و معلول باید «سنخیت» باشد. بنابر این کسی که خدا را علّت یا «علة العلل» بداند در همین گام اول خدا و خلق را همسنخ دانسته است. در حقیقت چنین کسی به وجود خدا باور ندارد. اگر کمی بیندیشید می بینید که میان این باور با عقاید مارکسیسم، دهریّون، مَلاحده و طبیعت پرستان و منکرین وجود خدا هیچ فرقی نیست حتی کوچک ترین فرق. در کتاب «انسان و چیستی زیبائی» در سایت بینش نو، توضیح داده ام که مارکس و ملاصدرا حتی در پیدایش حیات و روح نیز همعقیده اند. رابطۀ خدا با خلق در چند مرحله باید بررسی شود: اول: ایجاد جهان در آغاز: در این مرحله خداوند آن پدیدۀ اولیه را «ایجاد» کرده است، انشاء کرده است. آن را نه از چیز دیگر و نه از عدم و نه از وجود مقدس خودش خلق نکرده است. و یک رابطۀ «موجِد و موجَد»، رابطۀ «مُنشئ و مُنشَأ» است. ...