نامه سرگشاده به حضور بزرگانی که قرار است علوم انسانی را بومی سازی کنند
108 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر کسی که دلسوز ایران، دین و انقلاب است بی تردید برای شما بزرگواران آرزوی توفیق در این کار بس مهم می کند. شما بزرگواران نیز به افرادی مثل بنده حق بدهید که نگران باشیم. زیرا تجربه تلخ «معارف اسلامی» که پس از پیروزی انقلاب به دانشگاه ها دادند هنوز هم در ذائقه ما و نیز تاثیرات ویرانگر آن در ذهن و فرهنگ جامعه علمی ما هست؛ ارسطوئیاتی چند را «معارف اسلامی» نامیدند. سنت و بومی: در سخنان آقایان حجاریان، عطریانفر و آقا سعید لفظ «سنّت» آمده و در بیانات مقام معظم رهبری واژه «بومی». مراد از سنّت را شرح خواهم داد. اما آیا مراد از «بومی» نیز همان سنّت است؟ یا چیز دیگر؟ نظر به آشنائی که درباره جوّ عمومی دست اندرکاران علوم انسانی کشور دارم و برای همگان نیز چنین آشنائی ای هست، بی تردید برداشت شما حضرات از واژه بومی نیز همان سنّت است. بی تردید مقصود مقام معظم رهبری غیر از این است. مراد از سنّت چیست؟ اساساً این اصطلاح از کجا در آمده؟ سنت ما در عرصۀ علوم انسانی یا در ارتباط با علوم انسانی چه بوده و چیست؟؟ مگر ما علوم انسانی سنّتی داشته ایم؟! یا مگر ما دستکم اصول و مبانی ای در سنت مان برای علوم انسانی داشته ایم؟!.