قدریّه در این زمان
104 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- کتاب «دو دست خدا» را مطالعه کردم، یک موضوع را بحث نکرده اید: چرا رسول خدا(ص) در حدیث «الْقَدَرِیَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّة» آنان را به مجوس تشبیه کرده است؟ چه تناسبی میان مجوس و قدریّه هست؟ 2- نظر شما دربارۀ قاعدۀ ارسطوئی «الشّیئ ما لم یجب لم یوجَد» چیست؟ 3- در این زمان نیز جریان قدریّه، هست؟