دربارۀ میترائیزم ایرانی، جاماسب و زردشت
105 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- زردشت پیامبر واقعی بوده است یا نه؟-؟ 2- اگر او پیامبر است با حدیثی که نبوت او را رد می کند، چه می کنید؟ 3- جاماسب مورد نظر شما همان شاگرد زردشت است؟ 4- چه دلیلی دارید که جاماسب همان پیامبر است که در میان «اصحاب الرّس»- کادوسیان- مبعوث شده است؟