دلیل بیست و دوم: کابالیست بزرگ که کابالیسم را در میان مسلمانان نفوذ داد
115 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کتاب «محی الدین در آئینه فصوص» جلد دوم،‌ بیست و یک دلیل آورده ام که محی الدین مسیحی اسپانیائی و بولدزر جاده صاف کن جنگ های اندلس،‌ جنگ های صلیبی و حملة مغول،‌ بود. و اینک بیست و دومین دلیل را در این جزوه تقدیم می کنم. می دانم:‌ آنان که کتاب مذکور را نخوانده اند با مشاهده عبارت فوق،‌ دچار نوعی شگفتی می شوند. اما جوانب مسئله را در دو جلد آن کتاب به طور مستدل شرح داده ام. کابالا- کباله- کبّاله- قباله- و کابالیسم: در اين مقاله به هيچوجه در صدد شرح و توضيح جريان فکری- سیاسی کابالا، نیستم. زیرا اولاً‌ از موضوع بحث من خارج است و ثانیاً نوشته ها و مقالات متعدد به ویژه در عرصه اینترنت در شرح و توضیح آن آمده است و نیازی به تکرار مجدد آن ها نیست. و نیز به شرح و بیان جزئیات نقش کابالیسم در ایجاد اتحاد میان مسیحیت و یهودیت بر علیه اسلام،‌نمی پردازم؛‌ تنها در متن جزوه اشاره شده است که کابالیسم اولین گام و در بیان دیگر نطفه اصلی این اتحاد است و پیش از آن مسیحیان،‌ یهودیان را قاتل عیسی(ع) می دانستند کینه و دشمنی عمیق با یهود داشتند گرچه در اصل اعتقاد به کتاب عهد عتیق (تورات) با آنان مشترک بودند.