اساسی ترین اصول در کیهان شناسی
98 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1- جهان تا به امروز، یک مرحلة «ایجاد» و شش مرحلة «بیگ بنگ» را پشت سر گذاشته است. غربیان فقط به بیگ بنگ اخیر، رسیده اند. 2- فاصله هر کدام از بیگ بنگ ها با یکدیگر 000/000/250/18 سال (با سال های زمین ما) بوده است. 3- از آخرین بیگ بنگ تا به امروز 000/000/687/13 سال گذشته است. 4- تا پایان عمر نظام کنونی جهانِ کهکشان ها 000/000/563/4 سال مانده است. 5- وقتی که رقم مذکور تمام شود (000/000/250/18= 000/000/563/4+ 000/000/687/13) نظم کنونی جهانِ کهکشان ها دچار انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ هفتم، خواهد شد. که می توانید نام این حادثه را «پایان عمر نظم کنونی» یا «پایان عمر کهکشان های کنونی» بنامید. نه «پایان عمر جهان». زیرا جهان پس از بیگ بنگ هفتم، از نو با کهکشان های نوین،‌ به کار خود ادامه خواهد داد. ........