جایگاه حقوقی شرکت های کاریابی در عرصه فقه
109 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«شرکۀ الابدان» یعنی شرکت در بدن ها؛ دو یا چند نفر در کارآمدی عملی و درآمد بدن های شان، شریک شوند. به عبارت دیگر: موضوع شرکت شان وجودشان باشد، خواه در کنار آن، مال و سرمایۀ مشترک هم باشد، و خواه نباشد. ... نتیجه: پس «شرکت های کاریابی» با هر صورت و با هر ماهیت، در کارهای دولتی، مشروعیت ندارند.