با شورای سردبیری فصلنامۀ «نورالصادق-ع-»
107 بازدید
محل نشر: مجله نورالصادق علیه السلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث به محور شیعیان وصایتی است که در دو قرن اخیر به دلیل غربزدگی و تقلیدشان از غرب، روشنفکر نیز نامیده می شوند. وصایتیان برتری ائمّه اهل بیت(ع) را قبول دارند اما آنان را «ولیّ من عندالله» نمی دانند. اینان از همان روز رحلت پیامبر(ص) می گفتند حق با علی است به دلیل این که پیامبر(ص) این گونه وصیت کرده. نه به دلیل این که «علی ولیّ الله» است
آدرس اینترنتی