کیهان شناسی غربی در بن بست
114 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- ایجاد: جهان آغاز دارد و آن ماده اولیۀ جهان نه از چیزی خلق شده بل «ایجاد» شده است و آن شیئ ایجاد شده بسیار کوچک بوده است، و این ایجاد با امر خدا (= کن فیکون) بوده است. 2- این امر کن فیکون دائماً در مرکز جهان کار می کند و انرژی های جدید و مواد جدید را ایجاد می کند و جهان با این تغذیه در بزرگ شدن و گسترش دائمی است و تا ابد هم بزرگ خواهد شد و می شود. 3- بزرگ شدن و گسترش جهان بادکنکی نیست؛ یعنی همۀ انرژی ها و مواد این عالم- با اینهمه کرات، منظومه ها و کهکشان ها در درون یک شئ کوچک، متراکم نبوده اند که در اثر انفجار بزرگ منبسط شده و گسترش دائمی داشته باشند. اساساً چنین ادعائی نه فقط از نظر علمی و تخصصی، بل در نظر هر آدم سلیم العقل نیز محال مسلّم است؛ کسی باید به حدی دچار توهم و بیماری توهمگرائی باشد تا بپذیرد که جهان با میلیاردها کهکشانش و آنهمه فضای پر از انرژی اش در یک شیئ کوچک ذره گونه، یا (مثلاً) به بزرگی یک نخود جای گرفته باشد؛ نسبیت درست است اما نه در حدی که جهان عظیم و بس بزرگ را در تکه ای کوچک از ماده جای دهد.