مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی
107 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره این دفتر- بخش اول: مباحث مقدماتی- بررسی و نقد- اکنون نگاهی به فهرست آن کتاب- علم غیب- علم پیامبر (ص) منحصر به وحی نیست- روح القدس- آیا بیعت معطی سمت است؟!- هر اعجاز علمی، یک دلیل تجربی است- اعتراف- هفتصدو چهل و چهار حدیث- صحیفه، نکت، منار نور- تابوت سکینه- مردم قم و علم غیب امام- ابن قبه- ابن قبه و عصمت امام- شیعه ولایتی و شیعه وصایتی- شیعه وصایتی تا پایان عمرش (نیمه اول قرن سوم)- رافضی و روافض- بخش دوم : بررسی مقدمه کتاب « مکتب در فرایند تکامل »- بررسی- گام به گام با آقای مدرسی - سنت رسول (ص) یا سنت دربارها- پدیده نوین در تاریخ اسلام- پذیرش در عین عدم پذیرش- سلف صالح- تشخیص سره از ناسره- طیران و طاریان- بخش دوم: پیش گیری- شرح نکات ظریف- ائمّه اطهار- بهانه ای نادرست برای ادعای بزرگ- مدرسی به شدت عصبانی است- گناه نجاشی و آقا بزرگ (!)- اقدام پیشگیرانه- مخفی کردن یکی از دو مناره- باز هم تکفیرِ تکفیر- واجدان صلاحیت- یکی دیگر از نکات ظریف!- تقیه- مدرسی تکفیر می کند- ننگ یعنی مستنکر- شیعه وصایتی و شیعه ولایتی-