حلقات (3) جامعه شناسی متعه
109 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره این نوشته - محور بحث - جلسه اول : ما و عصری که در آن هستیم - جلسه دوم : مکتب در میان این فرهنگ مسلّط - جلسه سوم : آسیب شناسی - جلسه چهارم : ماهیت اخدان و ادامه بحث از ماهیت سفاح - جلسه پنجم : سر و صدا و مراسم، در عروسی ها - جلسه ششم : ماهیت نکاح - جلسه هفتم : نفوذ خزنده سفاح و اخدان در جامعه - جلسه هشتم : منشأ سفاح و اخدان در اروپا - جلسه نهم : نکاح متعه - جلسه دهم : ماهیت نکاح متعه - جلسه یازدهم : «اِشهاد بر عقد نکاح» ـ «اِشهاد بر نکاح» -