قرآن و نظام رشته ای جهان
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
● نظریه رشته ای در کیهان شناسی و ذرّه شناسی ● تفسیر علمی قرآن ● عنصر زمان در تفسیر قرآن ● علومی در قرآن ویژۀ مردم آخرالزمان ● تفسیر آخرالزمانی سوره توحید ● نمونه دوم از آیاتی که تفسیر آن ها به مردم آخرالزمان واگذاشته شده است ● چهار زمینه کلی برای تفسیر آیه ها ● سوگندهای قرآن دربارۀ معاد ● سوگند به قوانین جهان ● قرآن تبیان کل شیئ ● جایگاه این تفسیر در میان تفسیرها ● چه کسی بهتر می تواند موحد و خداشناس و خدا ترس باشد ● تفسیر درست آیه های مورد بحث در آغاز سوره های پنجگانه ● یک معجزه علمی ● تفسیر آیات اول سوره مرسلات ● خوراک جهان کائنات ● یک اصل مهم فیزیکی از نظر قرآن ● سوره صافات ● قانون صوت ● سوره ذاریات ● سوره نازعات: آن چه جهان را اداره می کند ● مشکل بزرگ دانشمندان غربی ● اَبرنیرو ● موشک به سوی فضا ● فقط یک نیرو