جامع الشتات جلد نهم
93 بازدید
نقش: مصحح
سال نشر: 0
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه - دیه بر عاقله - جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده - اجرای حدود در عصر غیبت - قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» - کتاب الحدود و القصاص و الدّیات، من المجلد الاوّل - کتاب الدیات، [و الحدود و القصاص من المجلد الاول] - کتاب الدیّات، مسائل الحدود و الدیات من المجلد الثانی - کتاب الحدود و الدیات، [و القصاص] من المجلد الثالث -