تشیع و فراگیری جهانیش
103 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سرانجامِ جامعۀ جهانی از آنِ تشیّع است. جامعۀ جهانی راهی غیر از پیروی از علوم قرآن و اهل بیت (ع) ندارد. شگفت نیست؟ در این بحبوحۀ شیعه کشی، مشاهدۀ فراگیری جهانی تشیع؟! فهرست مطالب کلی مقدمه منطق قرآن و اهل بیت مسئله حیات و روح در زیست شناسی اسلامی تعدد روح در پیکر انسان از نظر قرآن چرا رشته علمی مستقل بنام انسان شناسی وجود ندارد؟ علم و ایدئولوژی ایده شیطان شناسائی روح فطرت از بیان و تبیین قرآن و اهل بیت علیهم السلام چگونگی تحریف ادیان تفکیک علم از دین جدائی علم از دین در عصر ساسانی جامعه جهان هیچ راهی ندارد مگر پیروی از علوم قرآن و اهل بیت تحولات سراشیبی اقتصاد غرب آگاهانه و عمدی است جامعه جهانی چگونه و چطور پیروی از علوم قرآن و اهل بیت را خواهد پذیرفت؟ آیا شیطان میمیرد؟ تعیین تکلیف هرمنوتیک امت واحده موعود
آدرس اینترنتی