انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه مجلد اول
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نام و عنوان این کتاب «انسان و علوم انسانی در صحیفۀ سجادیه» است. این بدان معنی نیست که بخش هائی یا مواردی از صحیفۀ مقدسه دربارۀ انسان و علوم انسانی است. بل صحیفه از آغاز تا پایان تنها به انسان شناسی و دیگر رشته های علوم انسانی، منحصر است، و غیر از این علوم به هیچ مطلب دیگری نپرداخته است. گر چه امام سجاد علیه السلام در خارج از صحیفه به دیگر علوم نیز پرداخته است و حتی سخن از مادّه تاریک و انرژی تاریک، گفته است و...