روئیت هلال
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
● مقدمه ● مسئلۀ اول: شب قدر و تعیین وقت آن ● آیا شب قدر مخصوص این سوی کرۀ زمین است؟ ● افق جهانی و تقویم جهانی ● مسئلۀ دوم: نماز و روزه در سفینۀ فضائی ● مسئلۀ سوم: نماز و روزه در قطب شمال و قطب جنوب ● مسئلۀ چهارم: نماز در مدار 60 درجه ● مسئلۀ پنجم: روزه در مدار 60 درجه ● مسئلۀ ششم: رؤیت هلال ● مقدمه ● مشکل تشتّت در رؤیت هلال ● رؤیت هلال با تلسکوپ ● مسئله رؤیت هلال با توجه به علم نجوم و کیهان شناسی ● مردم مکّه حق دارند هلال را یک روز زود تر از مردم تهران ببینند ● افق مکه افق جهانی اسلام است